Gekwalificeerde juristen
Over 20 Years of Experience
Our Awards and Certificates

Een streven naar uw succes

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

De opdrachtnemer: Zaan Juristen V.O.F. (hierna verder als: “Zaan Juristen”) gevestigd te Zaandam onder KvK nr. 80365701, die het verlenen van juridische dienstverlening in de breedste zin van het woord ten doel stelt én die de hieronder aangeduide werkzaamheden uitvoert;

De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van Zaan Juristen;

Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Zaan Juristen te bepalen werkzaamheden die door Zaan Juristen verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.


Artikel 2: Algemeen

Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Dit betreft in beginsel altijd een overeenkomst van opdracht, tenzij anders overeengekomen.

De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Zaan Juristen gesloten opdrachten.

De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.


Artikel 3: Dienstverlening

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels ondertekening en ontvangst door Zaan Juristen van de opdrachtbevestiging.

De opdrachtgever verleent aan Zaan Juristen de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het incident geleden en te lijden schade.

De werkzaamheden die Zaan Juristen voor opdrachtgever verricht, wordt buitengerechtelijke juridische bijstand (zonder tussenkomst van een rechter) genoemd. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de Nederlandse rechter om een oordeel te vragen, dan zal Zaan Juristen op verzoek haar dossier overdragen aan een aan met haar kantoor samenwerkende advocaten. Met betrekking tot het inschakelen van medische- en andere deskundigen zullen, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken worden gemaakt.


Artikel 4: Behandeling van de zaak

Indien en zolang de zaak bij Zaan Juristen in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om naar waarheid alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, tijdig inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen.

Bij het schenden van die verplichting(en) kan Zaan Juristen de gemaakte kosten en honorarium verhalen op opdrachtgever. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Zaan Juristen staakt, zal Zaan Juristen de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en heeft Zaan Juristen het recht het dossier onder zich te houden totdat volledige betaling is geschied.

Zaan Juristen houdt opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van de zaak en adviseert over de voortgang in het proces.


Artikel 5: Medewerking en gegevensverstrekking

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door Zaan Juristen onmogelijk maken.

De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Zaan Juristen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Zaan Juristen de betreffende bescheiden. 

Beëindigt de opdrachtgever voortijdig de zaak bij Zaan Juristen of telt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Zaan Juristen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en (extra) uren voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst 

Zaan Juristen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Zaan Juristen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Zaan Juristen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Zaan Juristen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 7: Geheimhouding

Zaan Juristen is terughoudend met het delen van de gegevens van cliënten en overige partijen. Zaan Juristen is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim.

Zaan Juristen is gerechtigd de gegevens van de opdrachtgever die van belang zijn voor de beoordeling en behandeling van de opdracht ter kennis te brengen aan eenieder binnen de organisatie van Zaan Juristen.


Artikel 8: Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Zaan Juristen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Zaan Juristen geleverde producten en/of diensten. 


Artikel 9: Aansprakelijkheid

Zaan Juristen is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden. De aansprakelijkheid voor bovengemelde schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Zaan Juristen voor haar werkzaamheden heeft ontvangen.

De aansprakelijkheid van Zaan Juristen voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde inkomsten etc. is uitgesloten. Zaan Juristen dient in geval er sprake is van een verwijtbare toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk door opdrachtgever in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Zaan Juristen het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is Zaan Juristen daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.

Zaan Juristen is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Zaan Juristen is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde hulppersonen (derden) niet aansprakelijk.


Artikel 10: Recht op ontbinding

De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Zaan Juristen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door 

Zaan Juristen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Zaan Juristen in verzuim is. 

Zaan Juristen heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Zaan Juristen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Artikel 11: Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Zaan Juristen enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


Artikel 12: Kosten juridische bijstand

Het honorarium wordt vastgesteld door de bestede uren in de desbetreffende periode te vermenigvuldigen met het uurtarief van Zaan Juristen. Het honorarium wordt indien van toepassing aangevuld met verschotten en vervolgens gefactureerd aan opdrachtgever. 

Alle genoemde tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of ander overeengekomen. Zaan Juristen behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Zaan Juristen het aangepaste uurtarief en prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.

Alle prijzen op die Zaan Juristen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Zaan Juristen te allen tijde wijzigen. 

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Zaan Juristen vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Zaan Juristen, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Indien partijen voor een dienstverlening door Zaan Juristen een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. Zaan Juristen is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Zaan Juristen de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.


Artikel 13: Gevolgen niet tijdig betalen

De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Zaan Juristen zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Zaan Juristen. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Zaan Juristen zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Zaan Juristen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Zaan Juristen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Zaan Juristen te betalen. 


Artikel 14: Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Zaan Juristen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Zaan Juristen kan worden toegerekend in een van de wil van Zaan Juristen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Zaan Juristen kan worden verlangd. 

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Zaan Juristen één of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Zaan Juristen er weer aan kan voldoen.Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

Zaan Juristen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 15: Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Artikel 16: Wijziging algemene voorwaarden

Zaan Juristen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Zaan Juristen zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken. 


Artikel 17: Overgang van rechten

Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Zaan Juristen. 


Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Zaan Juristen en haar opdrachtgever(s) voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zaan Juristen is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Neem vrijblijvend contact op
OF

Vul ons contactformulier in